7. Geleneksel Otomotiv Komponent Tasarım Yarışması

7. GELENEKSEL OTOMOTİV KOMPONENT TASARIM YARIŞMASI

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE
7. KOMPONENT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1 . YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ:

“TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE 7. KOMPONENT TASARIM YARIŞMASI”


2. YARIŞMANIN KONUSU VE TEMA:

Bu yarışma otomotiv endüstrisinin gereksinimlerine karşılık gelecek, farklılık, yaratıcılık ve yenilikçilik içeren projelerin teşvik edilmesi ve değerlendirilmesi için öğrenci ve profesyonel katılımcılara yönelik olarak düzenlenmektedir. Her kategoride katılımcılardan sektörün katma değer yaratma becerilerini artıracak özgün ve yenilikçi, komponent bazlı projelerin geliştirilmesi beklenmektedir.
Bu yıl yarışmanın teması “Mobilite” olarak belirlenmiştir.


3. KATILIMCI KATEGORİLERİ:

4. YARIŞMA KATEGORİSİ:

Yarışma bütünsel araç tasarımına değil otomotiv endüstrisindeki komponent (parça ve aksam) tasarımına odaklanmıştır.
Sürücü ve yayaların güvenliği için tasarlanabilecek parçalar, batarya ve piller, araçtaki tüm mekanik aksam, yenilenebilir enerji ve çevreci yaklaşımlar ile ergonomi, emniyet, enerji vb. temaları içeren özgün ve yenilikçi projeler yarışma kapsamında değerlendirilir.


5. AMAÇ

6. ORGANİZASYON

Yarışma, “Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği” (OİB) tarafından “Türkiye İhracatçılar Meclisi” (TİM) koordinatörlüğü ve T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği ile düzenlenmektedir.


7. KATILIM KOŞULLARI

7.1. Öğrenci Katılım: Yurtiçinde ve yurtdışında eğitim veren otomotiv sektörü ile ilgili en az 2 yıllık ön lisans programları ile Mühendislik, Endüstriyel Tasarım, Eğitim ve Teknoloji Fakültelerinin otomotiv sektörü ile ilgili bölümlerinin lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin katılımına açıktır. Başvuru esnasında fiilen öğrenci olma şartı aranmaktadır. Öğrencilerin üniversitelerinde geliştirdikleri projeleri ile yarışmaya katılmaları mümkündür.

7.2. Profesyonel Katılım: Otomotiv Komponent konusunda ilgisi bulunan tüm sektör profesyonellerinin, akademisyenlerin, serbest çalışanların, Ar-Ge merkezi ve Teknopark çalışanlarının katılımına açıktır.
7.3. Katılımcı, kategorilerin sadece birisinden yarışmaya en fazla 3 proje ile katılabilir. Örnek olarak; bir katılımcı hem profesyonel hem öğrenci katılımı sağlayamaz. Katılımcı aynı projesi ile hem Tasarım Yarışması hem Proje Pazarına başvuramaz. Tasarım Yarışmasına katılım gösteren proje sahibi aynı projesi ile proje pazarına başvuru yaptığı takdirde, iki başvurusu da geçersiz sayılır.

7.4. Yarışmaya katılan her projede özgün olma şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa OİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

7.5. Birlik personeli, görevden çekilmiş olsalar bile jüri  üyeleri ve jüri üyelerinin 3. dereceye kadar yakınları ile çalıştığı kurumlardan kişiler yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse, OİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır.

7.6. Ekip katılımlarında bir kişi Birlik ile ilişkilerin yürütülmesini teminen ekip lideri olarak bildirilmeli ve ekip üyelerinin tamamı başvuru koşullarını sağlamalıdır. Ekip üyelerinin her biri, Birlik’e karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar.

7.7. Yarışmaya katılan tüm eserler, ödül töreni yapıldıktan sonra 15 (on beş) gün içinde bizzat yarışma başvurusunda bulunan ya da noter onaylı vekâlet verdiği kişi tarafından geri alınmalıdır. OİB / Genel Sekreterlik / Jüri / Organizatör bu süre içinde geri alınmayan eserleri saklamakla yükümlü değildir ve bu süre içinde geri alınmayan eserlerin kaybolması durumunda sorumluluk kabul etmez.

7.8. Tasarım Yarışmasında yer alacak tasarımlar hakkında üçüncü şahıslar ve / veya ekip üyeleri tarafından fikri ve sınai hak ihlali nedeniyle OİB / Genel Sekreterlik / Jüri / Organizatör aleyhine yöneltilebilecek sorular, iddialar, ihtarlar, açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler Tasarım Yarışması’na başvuruda bulunmuş kişi ve / veya ekip tarafından müştereken ve müteselsilen üstlenilecektir. Bu konuda Tasarım Yarışması’nı düzenleyen OİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatörün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.


8. KATILIM FORMATI

Yarışma başvuruları online olarak internet üzerinden yapılacaktır. Projelerin sahiplerinin, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri online sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Projelerin sahiplerinin, başvuru sırasında yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak sisteme girmeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sisteme yüklenen tüm evrakların asılları (ıslak imzalı ve elle doldurulmuş halde) bildirilen yarışmacı/ekip üyelerince tamamlanarak, sistem son başvuru tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde, Yarışma Sekretaryasına kargo ile iletilecektir. Projeye ilişkin özet, görsel vb. CD ye kaydedilerek iletilmelidir. OİB gerekli olabilecek diğer belge ve bilgileri isteyebilir.

8.1. ( Online Kayıt) : Yarışma katılımcıları www.otomotivtasarimyarismasi.com web sitesine e-mail adresleriyle üye olarak sistemde yer alan yarışma başvuru formunu dolduracaklardır. İstenilen bilgi ve belgelerin sisteme girişinin yapılması gerekmektedir. Sisteme e-mail adresi ve şifre ile giriş yapabilecektir. Online başvuruyu süresi içinde yapmayanların eserleri yarışmaya kabul edilmeyecektir. Online başvuruyu süresi içinde yapmakla birlikte gerekli evrakları Yarışma Sekretarya adresine göndermeyenlerin ödül kazanmaları durumunda proje sahibinin katılım şartlarını sağlayıp sağlamadığının kontrolü neticesinde ödülün verilmesinin uygunluğu kararı OİB e aittir. Ödül kazanan proje sahibi gerekli evrakları göndermez ise ödüle ilişkin ödeme yapılmayacaktır.

8.2. (Proje Yükleme): Katılımcıların online başvurularını yaptıktan sonra, yine belirtilen tarihler arasında internet üzerinden, daha önce e-mail yolu ile gönderilmiş şifrelerini girerek projelerini yüklemeleri gerekmektedir. OİB Projelerin yüklenmesi esnasında sistemde oluşabilecek aksaklıklardan dolayı sisteme yüklenemeyen projelerden sorumlu tutulamaz.

8.3.Online Sistem Başvurusuna İlişkin Bilgiler:

Yüklenen tüm projelerin, sisteme jpeg. formatında proje ismi verilerek upload edilmesi gerekmektedir. Projelerin üzerinde hiçbir şekilde şahıs/şirket bilgisi ve herhangi bir marka, logo vb. yer almamalıdır.

Proje sahibi/sahiplerinin Ad-Soyad bilgisi ya da şirket unvanları ile herhangi bir marka, logo vb. yer alan projeler değerlendirme dışında tutulacaktır.

Proje Görselleri ve Açıklama: Jüri üyelerinin sergilenmeye değer gördüğü poster sunumları Birliğimizce (50 cm x 70 cm) ebatlarında dikey olarak bastırılıp etkinlik günü öncesinde fuaye alanına yerleştirilecektir. Projenin, en fazla 4 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir. Paftalar jpeg formatında minimum 1366x768 piksel / 72 (piksel/inç) - maksimum 1920x1080 piksel / 72 (piksel/inç) çözünürlükte olmalıdır.

 

Açıklamalar:

 

9. ÖDÜLLER

Komponent Tasarım Yarışması için yukarıda belirlenen katılımlarda başarılı bulunan projelerin dereceleri ödül töreninde açıklanacak, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz ve tam olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına, iş bu şartnamede belirtilen haller ve ödülün herhangi bir sebeple iptal edilmesi hali saklı kalmak kaydıyla,  ödül töreninden itibaren 1 (bir) ay içinde yarışmacı/ekip üyelerine banka havalesi ile yatırılacaktır.

Ödülün ekip üyelerinin her birine eşit tutarda paylaştırılması esas olup, ekip üyeleri aralarından seçecekleri bir kişiye ödülün yatırılmasını istemeleri halinde her birinin imzasının yer aldığı muvafakat yazısını iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcılar

Tasarım Yarışması Ödüller

1.

2.

3.

Profesyonel

25.000 TL

20.000 TL

15.000 TL

Öğrenci

20.000 TL

15.000 TL

10.000 TL

Toplam

105.000 TL


Ödüle ilişkin T.C. Kanunlarına göre vergi doğması halinde söz konusu vergi giderleri katılımcıya aittir

Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, (tasarımları ödül alsın ya da almasın) yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.


Yurt Dışı Tasarım Bursu

2008 / 2 Tasarım desteği kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilmekte olan yurt dışı okullarda tasarım bursu için yarışma bitiminden itibaren dereceye giren tasarımcıların başvuruları için bilgilendirme ayrıca yapılacak olup, talep edilen evraklar 2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde değerlendirilmek üzere T.C. Ekonomi Bakanlığı’na gönderilecektir.

2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde proje sahibi veya ekip üyeleri en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde karşılanacaktır.


10. TAKVİM

Yarışmanın İlanı: 20 Ekim 2017
Elektronik ortamda kayıtların başlaması: 22 Aralık 2017
Elektronik ortamda kayıtların sona ermesi: 02 Şubat 2018, - saat 17.00’a kadar 
Online Jüri Değerlendirmeleri: 09 Şubat 2018
Ön Elemeyi Geçenlerin Duyurusu: 16 Şubat 2018
Ödül Jürisi Toplantı Tarihi: 26 Şubat 2018 
Ödül Töreni: 22/23 Mart veya 29/30 Mart 2018

Yarışma takviminde bir değişiklik olması halinde etkinlik web sayfasından ve sosyal medya sayfalarından duyurusu yapılır.

OİB yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Birlik sisteme yüklenmiş olan projelerin her hangi bir yerde kullanılmayacağını taahhüt eder.


11.  JÜRİ ÜYELERİ

Jüri üyeleri, OİB tarafından oluşturulmuştur. OİB zorunlu hallerde jüri isimlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklik web sayfasından duyurulur.

Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar.
Yarışmacılar, Jürinin kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

ANA JÜRİ ÜYE LİSTESİ*

Meslek Kuruluşu Temsilcisi

Mehmet DUDAROĞLU - TOBB Türkiye Otomotiv Yan Sanayi Meclisi, Meclis Başkanı

Akademisyen

Orhan Alankuş-Okan Üniversitesi

Profesyonel Tasarımcı

Tolga Kaan DOĞANCIĞLU-Sabancı Holding

Gökhan AKIŞ-Onuk Competition Development

Murat ARMAĞAN- Arman Tasarım Ürün Geliştirme Hizmetleri san. Tic. Ltd. Şti.

Sedat ÖZTÜRK- Sedat Öztürk Design

Ayça ODABAŞI -Ford Otosan Tasarım Stüdyosu Müdürü

Evren Barış ALICI - Farplas Oto Yedek Par. İml. İth. İhr. A.Ş. –Ür-Ge Müdürü

Ramazan UÇAR -Yeşilova Holding Ar-Ge Merkezi Müdürü

Teknik Mühendis

Erhan KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU - Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Grup Başkanı

Editör

Ufuk SANDIK- Sabah Gazetesi

İş Dünyası Profesyoneli

Orhan SABUNCU –Teknik Malzeme Tic. Ve San. A.Ş.
Ömer BURHANOĞLU -Farplas Oto Yedek Par. İml. İth. İhr. A.Ş.
Şerife EREN –İnci Holding

Güven ÖZYURT -Ford Otom. San. A.Ş.

Ali İhsan YEŞİLOVA -Canel Oto San. Ve Tic. A.Ş.
Emre İNCEKARA –Pimsa Otomotiv A.Ş.

 

YEDEK JÜRİ ÜYE LİSTESİ*

Serhat ERPOLAT

Ford Otosan İnovasyon Müdürü

Seda GÜNEŞ

İzmir Ekonomi Üniversitesi -Proje Geliştirme Uzmanı

Alpay ER

Özyeğin Üniversitesi

*Ana ve yedek jüri üyeleri için ön teyitler alınmakta olup, olası isim değişiklikleri hakkı saklıdır. İsim değişiklikleri olması halinde web sayfamızda ilan edilecektir.


12. MODERATÖR

Moderatör, Jüri üyeleri ile yarışmacılar arasındaki iletişimi ve bilgi alışverişini (yarışmacılardan soru alınması, jüri cevaplarının yayınlanması) sağlayarak, başvuruları teslim alan, düzenleyen ve jüri değerlendirilmesine sunulmasını sağlayan bağımsız danışmandır.

MODERATÖR

İLETİŞİM

Ekrem ÖZCAN

IPRU-İcra Kurulu Üyesi

E-posta: ekrem.ozcan@ariteknokent.com.tr

 

 

 

13. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

 

14.  YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Kazananların isimleri web sitesinde duyurulacak, dereceleri ödül töreninde açıklanacaktır.

 

15.  FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ

15.1. Tasarım Yarışması Katılımcıları’ nın projelerine ilişkin olarak masrafları kendilerince karşılanmak suretiyle Tasarım Yarışması başvurusu öncesinde ve / veya sonrasında herhangi bir aşamada Türk Patent Enstitüsü’ne patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafya, coğrafi işaret, telif vb. fikri ve sınai haklar başvurusunda bulunma ve tescil gerçekleştirme hakları vardır. Tasarımların fikri ve mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğunda olup, OİB / Genel Sekreterlik / Jüri / Organizatörün herhangi bir sorumluluk / yükümlülüğü bulunmamaktadır.

15.2. Tasarım Yarışması Başvurusu gerçekleştiren / gerçekleştirenler tasarımlarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarında kendi adlarına tescil başvurusu ve tescil edilmesi halleri hariç ödül tutarı kendi hesaplarına geçene dek üçüncü şahıslara devir vb. ya da başkaca herhangi bir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder.

15.3. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Tasarım Yarışması başvurusu gerçekleştirilen tasarımı yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında tasarım veya buluş sahibi adına sergilemek hakkına süresiz ve ücretsiz olarak sahip olacaktır. Bu nedenle; Tasarım Yarışması Başvurusunu gerçekleştiren / gerçekleştirenlerin, tasarımlarının fikri ve sınai haklarını üçüncü bir şahsa vermeleri halinde ilgili sözleşmelerde OİB’in işbu maddede yer alan haklarına yer vermeleri ve ayrıca fikri mülkiyet haklarındaki değişikliği OİB’e derhal bildirmeleri zorunludur. Aksi halde oluşabilecek zararlar proje başvurusunun gerçekleştiren / gerçekleştirenlere rücu edilir.

15.4. Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarım hakkı sahibinin izninin alınması gereklidir. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği üyeleri, istemeleri halinde uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, OİB’nin, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik Hakkı” vardır. Bu öncelik hakkının ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin her türlü hususların kullanılması ve uygulanması OİB Üyesi Firmalar ile proje sahipleri arasında doğrudan ilgili mevzuata göre gerçekleştirilecek olup, OİB / Genel Sekreterlik / Jüri / Organizatör bu hususta bir sorumluluk kabul etmez.

15.5. Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini lisans veya devir alanlardan istemek haklarını yarışmacılar ilgili mevzuata göre kendileri takip edecektir.

15.6. OİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini ücretsiz olarak üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak ücretsiz olarak sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılan gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için OİB’e ücretsiz tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

15.7. OİB yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, OİB’yi temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde ücretsiz olarak kullanılıp ücretsiz olarak çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcılar herhangi bir telif hakkı ya da başkaca ücret talep edemeyecektir. Hangi tasarımların bu çalışmalarda yer alacağı ya da yer almayacağı OİB’in takdirindedir.

15.8. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmaması, daha önce piyasaya sunulmuş veya benzer yarışmaya katılmış olmasından doğacak yasal sorumluluklar, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğini, jüriyi ve organizatörü bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda,  yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.

15.9. Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.

15.10. Jüri, yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, her bir kategorideki kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir. Projelerin ödüle layık görülmemesi durumunda dilerse bir kategorideki boş kalan dereceyi aynı veya farklı kategorilerdeki dereceler arasında paylaştırabilir veya ödül kademelerinden herhangi biri veya hepsini boş bırakabilir.

15.11. Yarışmaya katılanlar, bu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar. OİB şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklik yapıldığı takdirde, web sayfasında ve sosyal medya sayfalarında yayınlanır ve yarışmaya katılanlar güncel şartnamede yazan koşullar ile sorumlu olurlar.

15.12. İş bu şartnameden kaynaklanan veya şartnameyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri İstanbul / Türkiye’dir. Tahkim dili Türkçedir. Uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanır.

 

16. DİĞER HUSUSLAR:

16.1. Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır.

16.2. OİB gerekli görünen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin asıllarını isteyebilecek, katılım koşullarına uymayan başvuruları reddedebilecektir.

16.3. OİB, yarışmacılar tarafından aksi yazılı olarak talep edilmediği takdirde katılımcılara ait bilgi, görsel ve resimleri projeyle birlikte süresiz olarak duyurabilecek, sergileyebilecek ve yayınlayabilecektir.

16.4. OİB ve / veya Jüri, kesinleşmiş yargı kararlarına dayanmayan iddiaları dikkate almak zorunda değildir.
16.5 Türkiye İhracatçılar Meclisinin düzenlediği “Türkiye Tasarım Haftası” etkinliklerinde OİB’in sergilenmeye değer bulduğu projeleri temsil etmek üzere proje sahipleri söz konusu organizasyona davet edilebilir. 
16.6 Kuluçka merkezleri ya da girişim evlerinden biri ile OİB in bir protokol imzalaması halinde, projelerin hayata geçirilebilmesi adına, OİB’in uygun bulduğu projeler için proje sahipleri söz konusu merkezlerden ücretsiz yararlandırılabilir.

Yarışma Sekretaryası
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Proje Uygulama Şubesi
0224-219 1000 (Dahili 1602)
kayaa@uib.org.tr

Belge Gönderim Adresi
Capital Events
Krizantem Sok. No:96 II. Levent 34330
İstanbul – TÜRKİYE
0212 325 01 05

SOSYAL MEDYA

Bizi takip edin.
Yukarı